Party Secretary: JIAO LAN SHENG
County Party Secretary: XUN BO